emain_icon Наша пошта
mkkp@tk.te.ua
emain_icon Телефон
0352-26-90-39
emain_icon Тернопіль
вул. Мирона Тарнавського, 7

Матеріали для групи ОПЗ-30

Головна - Матеріали для групи ОПЗ-30

Виконання дипломної роботи передбачено навчальним планом і є обов’язковим видом навчального навантаження для кожного учня, а також своєрідним підсумком здобутих учнем теоретичних знань та опанування практичними навичками за інтегрованою робітничою професією “4113. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”. Це творчий екзамен, завдяки якому перевіряється рівень самостійного мислення учня, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки, виконувати верстку друкованих публікацій, тобто практично застосовувати знання, набуті в процесі навчання у коледжі

Метою дипломної роботи є виявлення в учнів навиків ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки у офісній та видавничій діяльності, у процесі розв’язання виробничих, економічних та управлінських задач, систематизація та закріплення теоретичних знань та практичних навиків здобутих на уроках теоретичного і виробничого навчання та переддипломної практики, вироблення навичок оформлення наукової роботи, вироблення вміння захищати підготовлений матеріал (робити презентацію, відповідати на запитання, відстоювати свою думку). Основний наголос робиться на набутті навичок практичної роботи на комп’ютерах, постановку завдань, їх формалізацію та алгоритмізацію, використання сучасних програмних засобів їх розв’язання на ПК.

Виконання дипломної роботи, крім використання навиків роботи із системами верстки, графічними редакторами для обробки растрових та векторних зображень та текстовим редактором для набору і оформлення тексту пояснювальної записки, а також використання набутих знань з комп‘ютерної техніки, включає самостійне ознайомлення з деякими прикладними програмами та апаратними засобами; роботу з науковою і довiдковою лiтературою.

В процесі верстки друкованого видання та написання пояснювальної записки до роботи учні повинні показати вміння працювати з літературними джерелами, оволодівати прийомами підбору, систематизації та правильного використання картографічного матеріалу, чітко і логічно формулювати свої думки.

Успішній верстці друкованої публікації та підготовці описової частини дипломної роботи та ї захисту перед Державною кваліфікаційною комісією можуть посприяти наступні матеріали:

 

  1. Методичні вказівки до випускної дипломної роботи
  2. Взірець відповіді при захисті дипломної роботи
  3. Шаблон документу пояснювальної записки
  4. Взірець описової частини (пояснювальної записки) до дипломної роботи
  5. Взірець презентації до дипломної роботи
  6. Взірець зверстаної публікації
  7. Бланк Відгуку на дипломну роботу
  8. Бланк Рецензії на дипломну роботу

Бокове меню

Авторизація