MKKP

Матеріали для групи АТО-37Виконання дипломної роботи передбачено навчальним планом і є обов’язковим видом навчального навантаження для кожного учня, а також своєрідним підсумком здобутих учнем теоретичних знань та опанування практичними навичками за інтегрованою робітничою професією “4221. Агент з організації туризму, 4112. Оператор комп’ютерного набору”. Це творчий екзамен, завдяки якому перевіряється рівень самостійного мислення учня, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки, тобто практично застосовувати знання, набуті в процесі навчання у коледжі

Метою дипломної роботи є виявлення в учнів навиків ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки у офісній діяльності, у процесі розв’язання виробничих, економічних та управлінських задач, систематизація та закріплення теоретичних знань та практичних навиків здобутих на уроках теоретичного і виробничого навчання та переддипломної практики, розвиток вмінь вести са­мос­тійні дослідження, спостереження та аналіз об’єктів туристичної привабливості, вироблення навичок оформлення наукової роботи, вміння правильно укомплектовувати, портфель екскурсовода, вироблення вміння захищати підготовлений матеріал (робити презентацію, відповідати на запитання, відстоювати свою думку). Основний наголос робиться на набутті навичок практичної роботи на комп’ютерах, постановку завдань, їх формалізацію та алгоритмізацію, використання сучасних програмних засобів їх розв’язання на ПК.

Виконання дипломної роботи, крім використання навиків робо­ти із прикладними програмами та текстовим редактором для набору і оформлення тексту, та використання набутих знань з комп‘ютерної тех­­ніки, включає самостійне ознайомлення з деякими прикладними програмами та апаратними засобами; роботу з науковою і довiдковою лiтературою.

В процесі написання роботи учні повинні показати вміння працювати з літературними джерелами, оволодівати прийомами підбору, систематизації та правильного використання картографічного матеріалу, чітко і логічно формулювати свої думки.

Успішній підготовці дипломної роботи, оформленню пояснювальної записки до дипломної роботи та ї захисту перед Державною кваліфікаційною комісією можуть посприяти наступні матеріали:

  1. Методичні вказівки до випускної дипломної роботи
  2. Взірець відповіді при захисті дипломної роботи
  3. Шаблон документу пояснювальної записки
  4. Бланк Відгуку на дипломну роботу
  5. Бланк Рецензії на дипломну роботу
НАШІ КОНТАКТИ

Адреса: м.Тернопіль,вулиця Генерала Мирона Тарнавського, 7, Технічний коледж ТНТУ, відділення професійної підготовки.

Номер телефону: 26-90-39.

Поштова скринька: MKKP@tk.te.ua.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ВИНИКЛО ПИТАННЯ?
Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерних професій Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя © 1995 -